Załóż konto firmowe

środa, 20 lutego 2013

Jak księgować paragraf 302, by łatwo go pokazać w rachunku zysków i strat?


Autorem artykułu jest Barbara Szumocka

Rachunek zysków i strat (rzis) jest jednym z trzech elementów jednostkowego sprawozdania finansowego. Obejmuje ono jeszcze bilans jednostkowy i zestawienie zmian w funduszu (zzf). Sporządzasz je i przekazujesz do swojej macierzystej jednostki do dnia 31 marca b.r za rok poprzedni.
*Rzis za rok 2010* sporządza się na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 2006 r. (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 142 poz. 1020)
Według tego rozporządzenia w księgach rachunkowych zgodnie z zakładowym planie kont obowiązywały do tej pory następujące konta:
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Koszty według rodzajów
401 - Amortyzacja
490 - Rozliczenie kosztów
Prawidłowe zebranie informacji do rzis zależy więc od analityki, którą masz zdefiniowaną do nich. Sprawdź czy prawidłowo masz przypisane w analityce koszty klasyfikowane do paragrafu 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Występuje on w trzech pozycjach rachunku zysków i strat w części B. Koszty działalności operacyjnej:
1. w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
2. w pozycji VII. Pozostałe koszty rodzajowe
3. w pozycji X. Inne świadczenia finansowe z budżetuW rozporządzeniu MF w sprawie klasyfikacji budżetowej w opisie tego paragrafu znajdujesz kilka pozycji. Przypiszmy te opisy do pozycji w rzis.
Do pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce:
1. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,
2. zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
3. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
4. środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów),
5. wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
6. wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,
7. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
Do pozycji VII. Pozostałe koszty rodzajowe zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce
1. określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
2. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
3. odprawy pośmiertne,
4. świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji, oraz świadczenia przysługujące urzędnikom służby cywilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku likwidacji urzędu,
5.odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,
6. zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
7. ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy.
Do pozycji X. Inne świadczenia finansowe z budżetu zaliczysz wydatki klasyfikowane w paragrafie 302 i koszty związane z osobami, które nie są pracownikami jednostki.
Ten sposób po raz ostatni zastosujesz do sprządzenia rzis za rok 2010.
Powyższy podział podają teoretycy. Znajdziesz go w książkach Mieczysławy Cellary i Doroty Skrzypskiej.
A co mówią praktycy?
Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to jest prostota i przejrzystość księgowań. W zasadach, które przyjmują przypisują jeden paragraf do jednego konta. To wynika również z możliwości ewidencji, jakie dają systemy F-K. Jeden paragraf do jednego konta.
Skarbnik Bychawy Elżbieta Dworak w zasadach dla swoich jednostek przyjmuje, że par.302 pokazywany jest w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników. Pozostałe przypadki występujące w opisie paragrafu 302 w jej jednostkach nie występują.
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporzadzeniem MF z dnia 5 lipca 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 128 poz. 861) w nowym zakładowym planie kont będziesz mieć konta syntetyczne zdefiniowane zgodnie z potrzebami sprawozdawczości finansowej, które już z samej nazwy powiązane będą z pozycjami kosztów w rzis.
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 - Zużycie materiałów i energii
402 - Usługi obce
403 - Podatki i opłaty
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 - Pozostałe koszty rodzajowe
490 - Rozliczenie kosztów
Księgowanie na tak zdefiniowanym planie kont powinno bardzo ułatwić ci sporządzanie rzis w przyszłości czyli już za 2011 rok.
Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz wiedzieć jakie są najlepsze praktyki innych praktyków?
---

Na to pytanie i wiele innych odpowiedzą ci Barbara Szumocka, autorzy i czytelnicy strony http://SkarbnikGminy.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz